top of page

Regulamin sklepu Optyk Pański

§ 1 Definicje i postanowienia ogólne

 1. Pojęcia wykorzystane w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) posiadają następujące definicje:

 • Serwis / Sklep internetowy - sklep internetowy Optyk Pański dostępny pod adresem internetowym http://optykpanski.pl , zwany dalej Sklepem Internetowym lub Serwisem, prowadzony przez spółkę, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Optyk Pański P. Szpytma, R. Szpytma S.C., z siedzibą ul. św Kingi 8, 30-528 Kraków NIP 6762501577, zwanego dalej Sprzedawcą.

 • Użytkownik – osoba fizyczna (konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadającą zdolność do czynności prawnych, która może dokonywać zakupów towarów za pośrednictwem Serwisu. Użytkowników dzielimy na Zarejestrowanych oraz Niezarejestrowanych. Mianem Użytkownika Zarejestrowanego określamy takiego Użytkownika, który dokonał rejestracji w Serwisie, Niezarejestrowanego – w przeciwnym przypadku.

 • Rejestracja - czynność polegająca na podaniu przez osobę korzystającą z Serwisu swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po uprzednim zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz wyrażeniu zgody na jego treść. Z chwilą zakończenia Rejestracji osoba korzystająca z Serwisu uzyskuje status Użytkownika Zarejestrowanego.

 • Zamówienie – zawarcie umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności Stron, przy wykorzystaniu elektronicznego formularza zamówienia („Koszyk”), poprzedzone akceptacją wyboru towarów przez Użytkownika oraz wyborem formy płatności i formy dostawy towarów. Po dokonaniu powyższych czynności Sprzedawca potwierdza Zamówienie przez przesłanie właściwej wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Serwisu, sprzedaży towarów znajdujących się w jego ofercie oraz zasady korzystania z Serwisu.

 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obwiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

 1. Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 ze zm.)

 2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

 3. ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22 poz. 271 ze zm.);

 4. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.).

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż towarów odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 2.Zasady korzystania z usług Sklepu Internetowego

 1. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: 

  1. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OSProcesor: 1 GHz

  2. RAM: 1 GB pamięci RAM

  3. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca

  4. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768

  5. Sterowanie: klawiatura, mysz

  6. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s

  7. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10)

 1. Z Serwisu mogą korzystać Użytkownicy, którzy uprzednio zapoznali się z Regulaminem i wyrazili zgodę na jego brzmienie oraz zobowiązali się do jego przestrzegania.

 2. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i nie zobowiązuje Użytkownika Zarejestrowanego do dokonania zakupu.

 3. Rejestracja polega na wypełnieniu elektronicznego formularza poprzez podanie następujących danych:

a)     Adresu poczty elektronicznej (e-mail) w formacie  np. login@nazwadomeny.pl

b)     Hasła min 7, max 20 znaków

c)      Imię, Nazwisko

d)     Adres

e)     Kod pocztowy

f)      Miejscowość

g)    Kraj

h)    Ewentualny tel kontaktowy

 1. W trakcie rejestracji, osoba dokonująca jej, ma możliwość złożenia oświadczenia o tym, że:

a)     zapoznała się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności;

b)     akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać postanowień Regulaminu.

 1. Po zakończeniu rejestracji, osoba jej dokonująca proszona jest o potwierdzenie, że podane przez nią dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

 2. Po wypełnieniu i zaakceptowaniu elektronicznego formularza, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym przez osobę korzystającą z Serwisu, zostaje wysłany link aktywujący konto Użytkownika Zarejestrowanego. Wejście  na otrzymany adres (poprzez kliknięcie w link lub przepisanie go do paska adresu i wywołanie) w czasie do 12 godzin od momentu wypełnienia formularza rejestracyjnego, potwierdza i pomyślnie kończy proces rejestracji. W przeciwnym przypadku rejestracja zostaje unieważniona.

 3. W wyniku rejestracji na stronie internetowej Sklepu Użytkownik Zarejestrowany otrzymuje osobiste konto w Serwisie. Logowanie do konta następuje poprzez uwierzytelnienie na podstawie e-maila i hasła podanych przez Użytkownika podczas rejestracji. Użytkownik za pośrednictwem osobistego konta może dokonywać zmian swoich danych oraz przeglądać szczegóły swoich zamówień złożonych w Sklepie Internetowym.

 4. Użytkownik Niezarejestrowany może dokonywać zakupów, uzupełniając konieczne dane adresowe w trakcie składania zamówienia.

 5. Użytkownik Niezarejestrowany ma możliwość oświadczenia o wyrażeniu zgody na brzmienie Regulaminu w trakcie procesu składania zamówienia.

 6. Użytkownik dokonuje wyboru towarów poprzez umieszczanie ich w tzw. „koszyku”. Posiadanie towarów w koszyku nie zobowiązuje Użytkownika do dokonania zakupu.

 7. Użytkownik ma możliwość dodawania do koszyka jedynie towarów o statusie 'Dostępny'.

 8. Status każdego przedmiotu w Sklepie Internetowym, a w szczególności w koszyku Użytkownika może zmienić się na : 'Niedostępny'  lub 'Chwilowo niedostępny' – jeśli przedmiot jest aktualnie (czasowo lub na stałe) niedostępny w ofercie sklepu. 

 9. Tylko te przedmioty w osobistym koszyku Klienta, których status w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sklep Internetowy jest określony jako 'Dostępny', będą uwzględnione w zamówieniu.

 10. W przypadku, gdy z przesłanego potwierdzenia zamówienia wynika, że nie wszystkie zamówione przez Użytkownika przedmioty są dostępne, Użytkownik może zdecydować o sposobie realizacji zamówienia, mając do wyboru następujące możliwości: 

  1. Realizacja zamówienia zgodnie z treścią potwierdzenia zamówienia;

  2. Anulowanie zamówienia w całości;Stosowną informację o sposobie realizacji zamówienia Użytkownik powinien przesłać w ciągu 24h od otrzymania potwierdzenia zamówienia na adres info@optykpanski.pl

 11. Ceny wszystkich przedmiotów w Sklepie Internetowym są podane w polskich złotych (PLN) i są to kwoty brutto (zawierają podatek VAT).

 12. Cena towaru nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy zostają dodane do wartości zamówionych towarów w trakcie procesu składania zamówienia, po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy dostawy i formy płatności.

 13. Użytkownik może złożyć zamówienie w dowolnej chwili (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu). Złożenie zamówienia następuje w trzech krokach :

  1. KROK I – dla żądanego towaru wybór opcji 'Przejdź do kasy' w koszyku

  2. KROK II- Wprowadzenie (Użytkownik Niezarejestrowany) lub zatwierdzenie (po dokonaniu ewentualnych zmian) danych adresowych do wysyłki towaru poprzez wybór opcji 'Kontynuuj zakupy' pod formularzem adresu w Kroku 1. z trzech zakupów. Jeżeli wybrano opcję odbiór osobisty, w tym kroku nie wyświetla się formularz adresowy, a jedynie informacja o możliwości odbioru.

  3. KROK III - Zatwierdzenie listy przedmiotów i ostatecznej kwoty zakupów oraz adresu do wysyłki poprzez wybór opcji 'Finalizuj' pod podsumowaniem transakcji w Kroku 2.z trzech zakupów.

 14. Ukończenie KROKU III opisanego  w pkt 13 ust. c) powoduje przekazanie zamówienia do Sprzedawcy. W ciągu maksymalnie 24 godzin Użytkownik otrzymuje od Sklepu e-mail potwierdzający złożenie zamówienia i jego treść. W przypadku niedostępności którychkolwiek z zamówionych towarów wiadomość taka zawiera stosowną informację.

 15. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 19, z zastrzeżeniem, że realizacja zamówienia nie została anulowane przez Użytkownika zgodnie z ust. 15 pkt b).

 16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, przy czym cena podana przy każdym towarze w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia jest wiążąca, a także wprowadzania nowych towarów do oferty i usuwanie towarów niedostępnych. Sprzedawca jest uprawniony do przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Serwisu oraz ich odwoływania i wprowadzania w nich zmian. Odwołanie lub zmiana warunków akcji promocyjnych może się jednak odbyć wyłącznie za zgodą Użytkowników, których praw lub obowiązków dotyczy zmiana lub odwołanie.

§ 3. Płatności i Realizacja Zamówień

 1. W wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia, o której mowa w § 2 ust. 19, Użytkownik otrzymuje dane konieczne do uiszczenia należności za zamówienie.

 2. Za towary zakupione w Sklepie Internetowym można zapłacić :

a) Przelewem na konto. Przelewy przyjmujemy na numer konta podanego w mailu potwierdzającym zamówienie. W tytule należy wpisać numer zamówienia.

b)Osobiście w siedzibie Firmy , ul. św Kingi 8, 30-528 Kraków

 1. W obu przypadkach należność za towar powiększoną o koszty dostawy należy uiścić w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia. Termin realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od dnia uiszczenia zapłaty za towar (w przypadku płatności dokonywanych przelewem za dzień zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu).

 2. W przypadku nieuiszczenia w wyznaczonym terminie odpowiedniej kwoty zamówienie zostaje anulowane.

 3. Złożone zamówienie otrzymuje status 'Oczekiwanie na zapłatę'. Po zaksięgowaniu na koncie Sklepu wpłaty za zamówienie jego status może zmienić się na 'Przygotowanie do wysyłki' lub 'Wysłano' lub w przypadku odbioru osobistego na 'Odebrano osobiście'. Zamówienia anulowane otrzymują status 'Przekroczono termin płatności'.

 4. O zmianach statusu zamówienia Użytkownik jest informowany w wiadomości e-mail. Ponadto zarówno status, jak i inne szczegóły swoich zamówień Użytkownik Zarejestrowany może przeglądać na osobistym koncie w 'Aktualnych zamówieniach' oraz 'Historii Zamówień'.

 5. Zamówienia są wysyłane na terenie Polski zgodnie z ofertą dostaw umieszczoną na stronie optykpanski.pl/dostawa.

 6. W przypadku zamówień na adres poza granicami Polski termin, sposób i koszt dostawy są uzgadniane indywidualnie (telefonicznie lub drogą e-mailową).

 7. Koszt wysyłki jest doliczany do kwoty zamówienia. W przypadku adnotacji 'Wysyłka GRATIS' Klient NIE jest obciążany kosztami wysyłki i kosztów wysyłki NIE dolicza się do kwoty zamówienia, jednakże nie dotyczy to wysyłek mających zostać zrealizowanych poza granicami Polski. 

 8. Czas realizacji zamówienia podany podczas składania zamówienia określa liczbę dni roboczych, w jakich Sprzedawca zrealizuje Zamówienie Użytkownika, począwszy od następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas konieczny na dostarczenie zamówionych towarów na adres wskazany przez Użytkownika w sposób określony w Zamówieniu.

 9. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w Regulaminie, Użytkownik jest niezwłocznie informowany o stanie Zamówienia za pomocą poczty elektronicznej i podejmuje decyzję o sposobie dalszej realizacji Zamówienia  (np. częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona Czas realizacji Zamówień uzależniony jest od kolejności wpłynięcia Zamówienia do Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość niezrealizowania Zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów danego towaru objętego promocją lub wyprzedażą, o czym Użytkownik zostanie poinformowany w wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 ust. 18.

 11. Sprzedawca nie odpowiada za błędnie podany przez Użytkownika adres do wysyłki.

 

§ 4. Prawo odstąpienia

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną, dokonującemu zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wydania towaru, z zastrzeżeniem pkt. 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.

 2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, w celu usprawnienia procedury, Użytkownik proszony jest o dołączenie do pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy swoich aktualnych danych oraz numeru konta bankowego, na które Sprzedawca zwróci uiszczone przez Użytkownika należności, a także paragonu fiskalnego.

 3. Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, w przypadku usunięcia przez konsumenta oryginalnego opakowania z towaru będącego nagraniem audialnym, wizualnym lub zapisanym na informatycznych nośnikach danych.

 4. Towar nie może być zwrócony niekompletny.

 5. Towar należy odesłać na adres Sprzedawcy.

 6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnień Użytkownika wynikających z odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru oraz gwarancji producenta.

§ 4. Reklamacje.

 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru lub niezgodności towaru z Zamówieniem, Użytkownik po wydaniu towaru powinien zgłosić reklamację doręczającemu towar, która to osoba sporządzi protokół reklamacyjny. Brak sporządzenia protokołu reklamacyjnego nie wyłącza możliwości złożenia reklamacji w sposób określony poniżej.

 2. W przypadku składania reklamacji, w celu usprawnienia procesu jej rozpatrywania, prosimy by reklamacja została sporządzona w formie pisemnej, przesłana na adres stacjonarnej siedziby Sklepu, oraz by zawierała następujące dane:

  a)  przyczynę złożenia reklamacji oraz ewentualnie określenie zakresu działań, których wykonania Użytkownik oczekuje od sprzedawcy;

  b) dołączony dowód zakupu (paragon fiskalny);

  d) podpis i aktualne dane Użytkownika, w tym numer konta bankowego, na które winny zostać zwrócone pieniądze.

  Złożenie reklamacji w sposób inny niż zaproponowany powyżej nie uniemożliwia jej rozpatrzenia.

 3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 4. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z umową, sprzedawca, według wyboru Użytkownika - Konsumenta, nieodpłatnie naprawi lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz towaru W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego towaru nie jest możliwe, albo spowoduje nadmierne koszty, Sprzedawca wedle żądania Użytkownika zwróci  albo obniży uiszczoną przez niego cenę.

 

§ 4. Ochrona Danych Osobowych

 1. Dane osobowe Użytkownika zawarte w formularzu rejestracyjnym są przechowywane i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 2. Każdy Użytkownik ma możliwość uzyskania wglądu w dane, które podał w czasie rejestracji i może je modyfikować.

 3. Dane Użytkownika są przechowywane tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Ich podanie jest dobrowolne i niezbędne do realizacji zamówienia. Dane są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 VII 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883.

 4. Serwis nie udostępnia danych Użytkownika podmiotom trzecim lub osobom postronnym w celach reklamowych ani w żadnym innym celu, a dostęp do tych danych posiadają jedynie uprawnieni do obsługi klienta oraz zamówień pracownicy Sklepu.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141 poz. 1176 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 2. Spory rozpatrywane będą przez sąd właściwy  według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.optykpanski.pl

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu stosowna informacja zostanie umieszczona na stronie Sklepu z 14 dniowym wyprzedzeniem oraz zostanie przesłana do Użytkowników Zarejestrowanych wiadomością e-mail. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw Użytkowników, którzy złożyli zamówienie przed datą wejścia zmian w życie.

bottom of page